Varhany

jsou hudebním nástrojem majícím dlouhou historii. Mezi hudebními nástroji zaujímaly výjimečné postavení plynoucí z jejich využití. Skvostný zvuk varhan doprovázel nejdůležitější slavnostní okamžiky odehrávající se na královském dvoře a v katedrálách či chrámech. Dodnes se těší největší oblibě při doprovodu významných životních událostí, jakými je svatba, křtiny či pohřeb. Varhany jsou využívány při liturgii, a proto je nezbytné, aby se žáci, kteří studují hru na varhany, naučili kromě technických a uměleckých dovedností také základním znalostem z liturgiky. Je to důležité také z dalšího důvodu. Varhanní koncerty či jakékoliv koncerty prováděné v kostele musí repertoárem, který je na nich uváděn odpovídat duchu sakrálního prostoru, ve kterém se odehrávají. Citlivost pro různé typy a styly varhanních či komorních skladeb a pro vhodnost jejich veřejného uvedení v odlišných typech prostředí, jakož i základní znalost liturgiky, žáci získají studiem varhan na ZUŠ. Neméně důležitý je všeobecný rozhled, který si žáci vytvoří v oblasti tradičních cyklických svátků během roku a poznají repertoár, který vychází z doby adventní, vánoční, postní a velikonoční. Nezbytnou podmínkou hry na varhany je předcházející a souběžné studium hry na klavír. Součástí výuky hry na varhany je improvizace.