O NÁS


Vyučování v ZUŠ se řídí závaznými učebními plány a osnovami, které stanovují obsah, rozsah a kvalitu výuky. ZUŠ je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou a je zařazena v síti škol MŠMT. Zákonní zástupci žáků platí (většinou pololetně) část nákladů vynaložených na výuku. Žákům se zájmem o další studium je umožněna příprava ke studiu na konzervatoři, případně na jiné umělecké střední či vysoké škole. Výuka probíhá v odpoledních hodinách dle domluveného rozvrhu.


INFORMACE O STUDIU:

Základní umělecká škola zajišťuje základní umělecké vzdělávání ve třech oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a dramatickém.

V hudebním oboru vyučujeme: hru na hudební nástroje, pěveckou hlasovou výchovu (včetně muzikálového zpěvu a zpívání na mikrofon).

Ve výtvarném oboru vyučujeme: kresbu, malbu, grafiku, keramiku, dekorativní činnosti, modelování, práci na hrnčířském kruhu.

V tanečním oboru vyučujeme: přípravnou hudebně pohybovou výchovu, taneční průpravu, základy klasického, lidového a moderního tance.

V dramatickém oboru vyučujeme: jevištní projev, rétoriku, techniku mluveného projevu, práci s textem včetně tvorby vlastních textů. Klademe přitom důraz na individualitu, osobnostní rozvoj žáka, rozvíjení tvořivosti, schopnost improvizace, komunikaci ve skupině.

Základní studium se dělí obvykle na dva cykly, z nichž první trvá 7 let a druhý 4 roky. Žáci v hudebním oboru navštěvují jednou týdně jednu vyučovací hodinu výuky hry na nástroj, jednu vyučovací hodinu hudební nauky a ve vyšších ročnících souborovou či komorní hru nebo komorní zpěv. Je možno studovat i hru na dva nástroje současně, či navštěvovat i další obor. Mimořádně nadaní žáci mohou být po domluvě s jejich zákonnými zástupci zařazeni do tzv. rozšířeného studia s vyšší hodinovou dotací. Ve výtvarném a tanečním oboru jsou týdně probíhají vyučovací lekce v trvání 2- 3 vyučovacích hodin.


ODDĚLENÍ HUDEBNÍHO OBORU:

Oddělení klávesových nástrojů (Klavír, Elektronické klávesové nástroje, Varhany)

Oddělení smyčcových nástrojů (Housle, Violoncello, Viola, Kontrabas)

Oddělení dechových nástrojů (Zobcová flétna, Příčná flétna, Hoboj, Klarinet, Fagot, Saxofon, Trubka)

Oddělení strunných nástrojů (Kytara)

Oddělení pěvecké

 

HUDEBNÍ TĚLESA:

Komorní orchestr ZUŠ B. Jeremiáše

Smyčcový soubor Otakárek

Smyčcový soubor Jeremiášek

Dechový soubor

Kytarový soubor