Organizace komisionálních zkoušek v ZUŠ B. Jeremiáše ve školním roce 2020/2021

27. 4. 2021Aktualita

Organizace komisionálních zkoušek v ZUŠ B. Jeremiáše

ve školním roce 2020/2021:

 

Přijímací talentové zkoušky pro nové uchazeče

o studium na ZUŠ B. Jeremiáše:

 

Konání prezenční přijímací zkoušky lze realizovat za přítomnosti zákonného zástupce nezletilého uchazeče. Vyžaduje-li to charakter zkoušky, platí výjimka z nošení roušek pro uchazeče, pokud je zachován rozestup nejméně 2 m. Pro všechny osoby vstupující do budovy školy platí povinnost nemít příznaky virového onemocnění. Další organizace prezenčního přijímání uchazečů se řídí aktuálně platnými epidemickými opatřeními.  

 

 

Hudební obor:

Klavírní oddělení: v týdnu od 31. 5. 2021 do 4. 6. 2021, učebna č. 47, čas bude upřesněn po předchozí telefonické domluvě s vedoucí oddělení, tel. 777 133 269

Smyčcové oddělení: v týdnu od 31. 5. 2021 do 4. 6. 2021, učebna č. 20, čas bude upřesněn po předchozí telefonické domluvě s vedoucí oddělení, tel. 776 311 510

Kytarové oddělení: v týdnu od 31. 5. do 4. 6., učebna č.15, čas bude upřesněn po předchozí telefonické domluvě s vedoucí oddělení, tel. 728 247 213.

Dechové oddělení: v týdnu od 31. 5. 2021 do 4. 6. 2021, učebna č. 44, čas bude upřesněn po předchozí telefonické domluvě s vedoucí oddělení, tel. 777 056 333

Pěvecké oddělení: v týdnu od 31. 5. 2021 do 4. 6. 2021, učebna č. 32, čas bude upřesněn po předchozí telefonické domluvě s vedoucí oddělení, tel. 608 241 711

 

Výtvarný obor:

v týdnu od 14. 6. do 18. 6. 2021, učebna č. 52, po předchozí telefonické domluvě s vedoucí oddělení, tel. 724 687 688

 

Taneční obor:

v týdnu od 7. 6. do 11. 6. 2021 baletní sály, po předchozí telefonické domluvě s vedoucí oddělení, tel. 774 949 441.

 

Literárně dramatický obor:

v týdnu od 31. 5. 2021 do 4. 6. 2021 taneční sál v suterénu, čas bude upřesněn po předchozí telefonické domluvě s vedoucí oddělení, tel. 775 082 305

 

 

Přijímací talentové zkoušky pro žáky, kteří prošli studiem PHV

a chtějí pokračovat ve studiu na I. nebo II. stupni základního

nebo rozšířeného studia:

 

Konání prezenční přijímací zkoušky lze realizovat za přítomnosti zákonného zástupce nezletilého uchazeče. Vyžaduje-li to charakter zkoušky, platí výjimka z nošení roušek pro uchazeče, pokud je zachován rozestup nejméně 2 m. Pro všechny osoby vstupující do budovy školy platí povinnost nemít příznaky virového onemocnění. Další organizace prezenčního přijímání uchazečů se řídí aktuálně platnými epidemickými opatřeními.

 

 

Hudební obor:

Klavírní oddělení: v týdnu od 31. 5. 2021 do 4. 6. 2021, učebna č. 47, čas bude upřesněn po předchozí domluvě s učitelem žáka.

Smyčcové oddělení: v týdnu od 31. 5. 2021 do 4. 6. 2021, učebna č. 20, čas bude upřesněn po předchozí domluvě s učitelem žáka.

Kytarové oddělení: v týdnu od 31. 5. 2021 do 4. 6. 2021, učebna č. 15, čas bude upřesněn po předchozí domluvě s učitelem žáka.

Dechové oddělení: v týdnu od 31. 5. 2021 do 4. 6. 2021, učebna č. 44, čas bude upřesněn po předchozí domluvě s učitelem žáka.

Pěvecké oddělení: v týdnu od 31. 5. 2021 do 4. 6. 2021, učebna č. 32, čas bude upřesněn po předchozí domluvě s učitelem žáka.

 

Výtvarný obor: 

v týdnu od 14.6. do 18. 6. 2021, učebna č. 52, čas bude upřesněn po předchozí domluvě s učitelem žáka

 

Taneční obor:

v týdnu od 7. 6. do 11. 6. 2021 baletní sály, čas bude upřesněn po předchozí domluvě s učitelem žáka

 

Literárně dramatický obor:

v týdnu od 31. 5. 2021 do 4. 6. 2021 taneční sál v suterénu, čas bude upřesněn po předchozí domluvě s učitelem žáka

 

 

 

 

Postupové zkoušky v základním studiu hudebního oboru ZUŠ

v jednotlivých studijních

zaměřeních se tento školní rok konat nebudou:

 

Při postupové zkoušce je sledován pokrok žáka za celý uplynulý školní rok a úroveň dosažených výstupů. Vykonání zkoušky je jedním z podkladů pro hodnocení žáka ve druhém pololetí daného školního roku. Vzhledem k nestandardnímu průběhu celého letošního školního roku bude přihlíženo k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání, např. účast žáka na distanční výuce, jeho aktivita, řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptibilita, osvojení digitálních kompetencí, kvalita plnění zadaných úkolů, atd..  Hlavním kritériem hodnocení bude pravidelná celoroční příprava, průběžné pokroky žáka, dosažené úspěchy, jeho snaha, bude zohledněna letošní specifická situace a bude přihlíženo k individuálním podmínkám každého žáka.

V letošním školním roce ruším postupové komisionální zkoušky, a to z těchto důvodů:

  1. V letošním školním roce nemohly být vytvořeny jednotné podmínky pro vzdělávání žáků v ZUŠ vzhledem k současné epidemiologické situaci a dlouhodobému uzavření škol.
  2. Po obnovení prezenční výuky v hudebním oboru a možnosti konzultací (jeden na jednoho) probíhá vzhledem k dlouhodobému uzavření školy tzv, adaptační období, kdy opět nemohou být vytvořeny jednotné podmínky pro vzdělávání žáků, neboť žáci budou odlišně reagovat na návrat do normálního způsobu života. Je potřeba přihlížet k jejich možnostem, odlišným podmínkám a individuálním schopnostem.
  3. Žáci se v tomto školním roce dlouhodobě vzdělávali distančním způsobem, a ne všichni měli v tomto směru z nejrůznějších důvodů pro tento způsob vzdělávání vytvořeny ideální podmínky.
  4. Při hodnocení žáků se dle metodiky MŠMT k hodnocení žáků na ZUŠ za druhé pololetí tohoto školního roku nemá za stávajících podmínek výuky příliš sledovat naplňování výstupů daných školním vzdělávacím programem (tomuto účelu postupové zkoušky za normálních podmínek slouží).
  5. Povinnost konání postupových zkoušek není konkrétně stanovena závaznou nadřazenou právní normou.

 

Žák bude postupovou zkoušku konat pouze v případě, že se uchází o rozšířené studium.

 

 

Závěrečné komisionální zkoušky pro absolventy I. a II. stupně

se uskuteční do 25. 6. 2021 po domluvě s učitelem daného studijního zaměření.

 

Pro absolventy I. stupně je tato zkouška zároveň i zkouškou přijímací, pokud mají zájem pokračovat ve studiu na II. stupni.

Pro uzavření závěrečného ročníku studia a získání závěrečného vysvědčení je tato zkouška nezbytná.

Konkrétní forma zkoušky bude vycházet z § 6 odst. 2 vyhlášky o ZUV a z aktuálních hygienických opatření v České republice, které jsou důsledkem epidemiologické situace související s šířením nemoci Covid-19:

  1. Komisionální zkouška ve třídě za účasti tříčlenné zkušební komise a zkoušeného absolventa.
  2. Komisionální zkouška v Sukově sále školy za účasti tříčlenné zkušební komise a zkoušeného absolventa.
  3. Komisionální zkouška ve třídě nebo v Sukově sále školy za účasti tříčlenné zkušební komise a zkoušeného absolventa s možností nahrání absolventského výkonu po dohodě zákonných zástupců žáka (popř. zletilého žáka) s učitelem hry na nástroj.

Možnost uspořádání koncertu absolventa na podzim příštího školního roku (pokud to epidemiologická situace dovolí), není tímto dotčena.

 

V Českých Budějovicích, dne 27. 4. 2021               Mgr. Michaela Hudečková, ředitelka školy