Soubor zdravotních a hygienických opatření v ZUŠ B. Jeremiáše

1. 9. 2020Aktualita

Soubor zdravotních a hygienických opatření v ZUŠ B. Jeremiáše

ve školním roce 2020/2021 vzhledem k infekci COVID – 19:

 1. Po vstupu do budovy školy si všichni (žáci, rodiče, učitelé) za hlavním vchodem zdezinfikují ruce dezinfekčním prostředkem, který je umístěn vlevo na zdi.
 2. Doporučujeme vzhledem k rychlému růstu počtu nakažených používat ve společných prostorách preventivně roušky.
 3. Opětovná dezinfekce rukou bude při vstupu do kanceláře nebo do tříd. K tomuto účelu jsou po škole rozmístěny na zdech nádoby s dezinfekčními prostředky.
 4. Při vstupu do kanceláře školy je žádoucí používat roušky.
 5. Při pohybu po škole je nutno udržovat odstup minimálně 1,5 – 2 m.
 6. Je nutné důsledně dodržovat zásady osobní hygieny, zejména pečlivé mytí rukou a časté větrání prostor učeben apod.
 7. Učitelé průběžně žákům zdůrazňují zásady osobní a respirační hygieny (jednorázový kapesník, případně rouška), důkladné mytí rukou a vyhýbání se bližším sociálně-společenským kontaktům.
 8. V případě, že učitel zjistí u sebe či u žáka v průběhu vyučování určité příznaky jakéhokoliv respiračního onemocnění (rýma, kašel, teplota, apod.), je nutné neprodleně použít ochranné prostředky (roušku) a přejít do prostoru izolační místnosti č. 41. Učitel následně telefonicky informuje u nezletilých žáků rodiče a oznámí tuto skutečnost v kanceláři školy, která vejde v jednání Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje (tel. č. 387 712 111). Osoba s příznaky infekčního onemocnění školu opustí v co nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem. Za normální tělesnou teplotu je považována teplota do 37°C.
 9. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení praktického lékaře).
 10. Pohyb a pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř školy je nutno omezit na minimum!!! Čekání žáků na výuku, či čekání rodičů na děti v prostorách školy není možné.
 11. Vedení školy upozorňuje učitele, zaměstnance školy, žáky a jejich zákonné zástupce, že osoby s příznaky infekčního respiračního onemocnění nemohou do školy vstoupit!!!

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19 ( „MANUÁL MŠMT“) najdete v sekci „DOKUMENTY, TISKOPISY“