SOUBOR ZDRAVOTNÍCH A HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

31. 8. 2021Aktualita

Soubor zdravotních a hygienických opatření v ZUŠ B. Jeremiáše

ve školním roce 2021/2022 vzhledem k infekci COVID – 19:

 1. Po vstupu do budovy školy si všichni (žáci, rodiče, učitelé) za hlavním vchodem zdezinfikují ruce dezinfekčním prostředkem, který je umístěn vlevo na zdi.
 2. Každá osoba (děti, žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v platném mimořádném opatření MZd.
 3. Opětovná dezinfekce rukou bude při vstupu do kanceláře nebo do tříd. K tomuto účelu jsou po škole rozmístěny na zdech nádoby s dezinfekčními prostředky.
 4. Při vstupu do kanceláře školy je žádoucí používat roušky.
 5. Při pohybu po škole je nutno udržovat odstup minimálně 1,5 m.
 6. Je nutné důsledně dodržovat zásady osobní hygieny, zejména pečlivé mytí rukou a časté větrání prostor učeben apod.
 7. Učitelé průběžně žákům zdůrazňují zásady osobní a respirační hygieny (jednorázový kapesník, případně rouška), důkladné mytí rukou a vyhýbání se bližším sociálně-společenským kontaktům.
 8. V případě, že učitel zjistí u sebe či u žáka v průběhu vyučování určité příznaky jakéhokoliv respiračního onemocnění (rýma, kašel, teplota, apod.), je nutné neprodleně použít ochranné prostředky (roušku) a přejít do prostoru izolační místnosti č. 41. Učitel následně telefonicky informuje u nezletilých žáků rodiče a oznámí tuto skutečnost v kanceláři školy. Osoba s příznaky infekčního onemocnění školu opustí v co nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem. Za normální tělesnou teplotu je považována teplota do 37°C.
 9. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení praktického lékaře).
 10. Pohyb a pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř školy je nutno omezit na minimum!!! Čekání žáků na výuku, či čekání rodičů na děti v prostorách školy není možné.
 11. Vedení školy upozorňuje učitele, zaměstnance školy, žáky a jejich zákonné zástupce, že osoby s příznaky infekčního respiračního onemocnění nemohou do školy vstoupit!!!