Termíny zápisu nových žáků do ZUŠ B. Jeremiáše

10. 5. 2024Aktualita

Termíny zápisu nových žáků do ZUŠ B. Jeremiáše pro školní rok 2024/2025


Hudební obor: 3. – 7. 6. 2024

Budova ZUŠ B. Jeremiáše:

Klavír, varhany, elektronické klávesové nástroje: 3. - 7. 6. 2024, 14.00 - 17.00 hodin, učebna č. 47

Smyčce: housle, viola: 4. 6. - 7.6. 2024  č. 20 (1. patro), pondělí 16:00 – 17:00, úterý – čtvrtek 14.00 – 16.00 hod.

                violoncello, kontrabas: 3. - 6. 6. 2024 14:00 - 17:00 hodin, učebna č.14

Dechy: 3. - 5. 6. 2024, 14.00 – 16.00 hodin, učebna č. 38 (2.patro za sálem)

            Dechy Ševětín 4. a 6. 6. od 14.00 – 16.00 hodin

Zpěv: 5.6. 2024, 12:00 - 18:00 na třídě č. 32

Kytary, ukulele: 4. – 7. 6. 2024,  13:00 – 16:30; učebna č. 15 (zvýšené přízemí)

              Kytary Ševětín: 3. 6. 2024 13:00 – 16:30

Bicí nástroje: 3. 6. 2024, 14:30 – 16.30 hod., učebna č. 18

V hudebním oboru se vyučují tato studijní zaměření - hra na:

klavír, elektronické klávesové nástroje, varhany, housle, violu, violoncello, kontrabas, zobcovou a příčnou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, trubku, kytaru , ukulele, elektrickou kytaru, basovou kytaru, bicí nástroje a sólový zpěv.

 

Výtvarný obor: 10. 6. 2024

Budova ZUŠ B. Jeremiáše:

10. 6. 2024 (pondělí)     16:30 – 18:00 hodin, učebna č. 52 (3. patro)

 

Taneční obor: 5. 6. 2024

Budova ZUŠ B. Jeremiáše:

5. 6. 2023 (středa)     14:00 - 17:00; učebna č. 7 (suterén) a zahrada školy

 

Literárně – dramatický obor: 30. – 31. 5. 2024

Budova ZUŠ B. Jeremiáše:

čtvrtek 30. 5. 2024

15.00- 15.45 (5- 7 let)

15.45 - 17.00  (8 - 12 let)

pátek 31.5. 2024

16.30 - 18.30 (13 - 18 let)

Přijímací zkouška proběhne prostřednictvím účasti v hodině, kde si žáci a studenti vyzkouší práci ve skupině, improvizační cvičení a jednoduchou hereckou souhru. Budou svědky tvůrčího procesu jako nezávislí pozorovatelé. Žadatelé si připraví krátký text nebo báseň k předvedení.

 

Přijímání žáků ke studiu do ZUŠ B. Jeremiáše:

Přijímání uchazečů o vzdělávání se řídí vyhláškou č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání.

V přijímacím řízení bude zohledněna kapacita školy a datum podání přihlášky. Přihláška je volně dostupná na www.zusbjcb.cz  , nebo na požádání v kanceláři školy. Žák se dostaví k přijímací talentové zkoušce (viz termíny výše), vezme přihlášku s sebou nebo ji pošle mailem. Po předchozí telefonické domluvě (tel 606 639 953) lze smluvit i pozdější termín (do konce června), pokud nebude naplněna kapacita školy.

Případný doplňující zápis a talentové zkoušky proběhnou v týdnech od  2. - 13. 9.  2024 v odpoledních hodinách, po předchozí telefonické domluvě na tel. 606 639 953.

Žáci jsou přijímáni na základě výsledků talentové zkoušky. Počet přijatých žáků závisí na povolené kapacitě školy. Žáci, kteří nebyli přijati ke studiu z kapacitních důvodů, jsou zařazeni do databáze „čekatelů“. V případě uvolnění kapacity školy jsou následně přijati.

O přijetí a zařazení žáka ke studiu v ZUŠ jsou zákonní zástupci žáka vyrozuměni ústně po zkoušce, případně dodatečně telefonicky. Přijatí žáci jsou do výuky zařazeni v souladu s platnou legislativou a ŠVP ZUŠ.

 

Kritéria a hodnocení pro přijetí:

Hudební obor - všeobecné hudební předpoklady:

Intonace

Rytmické cítění (opakování zatleskaného rytmu)

Reakce na hudbu, zpěv

 

 

Výtvarný obor:

Rozeznávání barev

Dovednost používat  pracovní nástroje ( tužka, štětec)

Vypracování zadání (podle věku)

 

Literárně dramatický obor:

Mluvní dovednosti- přednes básně, říkadla či vyprávění

Rytmické cítění (opakování zatleskaného rytmu)

Předvedení krátké scénky

 

Taneční obor

Znalost částí těla

Reakce na hudbu pohybem

Rytmické cítění (opakování zatleskaného rytmu)

 

Hodnocení:

  1. žák splnil bezchybně všechny zadané úkoly, jeho projev je suverénní a jistý
  2. žák splnil zadané úkoly s drobnějšími nedostatky, menší nejistota
  3. žák splnil úkoly pouze částečně, větší nepřesnosti, nejistota celkového projevu
  4. žák nesplnil požadované úkoly, celkové nezvládnutí požadavků, zcela nevyhovující výkon