Literárně dramatický obor

Literárně dramatický obor je založen na tvořivosti, metodách výchovné dramatiky a dramatické hře. Jde o tvořivý proces, díky němuž si žák osvojuje nejen divadelní techniku a scénické pojmy, ale také se učí dialogu, utváření svého názoru a rozvíjí všestranně svou osobnost. V kolektivních předmětech dramatická průprava, scénická výchova, divadelní tvorba je zahrnuta složka hudebně rytmického projevu, pohybová technika – zejména jevištní a scénický pohyb, výtvarná i literární. Hlavním cílem není jen příprava žáků na umělecké obory, ale zejména celková kultivace mladého člověka, jeho připravenost na životní situace v jakémkoliv oboru i v rovině osobní. Žák se skrze improvizace, divadelní tvar a práci v kolektivu učí empatii, schopnosti komunikovat, rozvíjet svou tvořivost, fantazii, tříbí si vlastní úsudek a učí se pracovat se svými emocemi. Součástí oboru jsou individuální lekce přednesu, kde se vybraní žáci zabývají rétorikou, uměleckým přednesem, monology a prací s literárními texty. Studium oboru je realizováno ve dvou stupních. První stupeň je 7letý, druhý 4letý. Žáci mohou být přijatí do přípravného ročníku již od 5ti let. Literárně dramatický obor vede herečka Jihočeského divadla, profesionální lektorka komunikace a rétoriky, pedagožka herectví Mgr. Lenka Šestáková, absolventka DAMU Praha obor herectví, nyní studující Doktorské studium Scénická tvorba a teorie scénické tvorby na DAMU v Praze. Navazuje tak na pedagogickou linii své matky Jaroslavy Krčkové, která tento obor na ZUŠ B. Jeremiáše po léta vedla. Propojuje tedy své zkušenosti z období vlastního studia oboru, kterým prošla jako student, s letitou divadelní praxí, zkušeností s rozhlasovou činností, moderováním, uměleckým přednesem a řadou seminářů, které absolvovala či byla jejich lektorkou: „ naučit se vyjadřovat, správně mluvit, tvořit, nebát se, porozumět/například v období puberty/, směřovat k hlubším hodnotám, umět reflektovat svět kolem sebe, být názorově pevnou osobností je klíč k sobě sama, ať už jdeme jakoukoliv cestou. A humor, hravost a zachovat si dětské oči. To je prostě základ!“ Školné (úplata za vzdělávání) činí za rok 3 100 Kč, platí se pololetně, 1 550 Kč je nutno uhradit do 15. září a 1 550 Kč je nutno uhradit do 15. února. Výše školného se může každoročně měnit.