Výtvarný obor

Studium výtvarného oboru směřuje k rozvoji estetického cítění, smyslového vnímání a rozvoji osobnosti žáka.

Žáci jsou vedeni k tvořivosti, rozvíjení fantazie a citlivému vnímání světa . V průběhu studia se žáci seznámí se základními výtvarnými technikami jako je kresba, malba, grafika ,modelování, keramika a prostorová tvorba.

Výuka probíhá ve dvou stupních.
I. stupeň - je sedmiletý
II. stupeň - je čtyřletý

Respektujeme individuální přístup a osobnost každého žáka.

Žáci se zájmem o další výtvarné studium jsou pedagogy připravováni k talentovým zkouškám na střední a vysoké výtvarné školy

Žáci jsou přijímáni na základě úspěšného vykonání jednoduché talentové zkoušky, jejíž součástí je také prezentace domácích prací.