Základní informace

Vyučování v ZUŠ se řídí závaznými učebními plány a osnovami, které stanovují obsah, rozsah a kvalitu výuky. ZUŠ je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou a je zařazena v síti škol MŠMT. Zákonní zástupci žáků platí (většinou pololetně) část nákladů vynaložených na výuku. Žákům se zájmem o další studium je umožněna příprava ke studiu na konzervatoři, případně na jiné umělecké střední či vysoké škole. Výuka probíhá v odpoledních hodinách dle domluveného rozvrhu.

INFORMACE O STUDIU:

Základní umělecká škola zajišťuje základní umělecké vzdělávání ve třech oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a dramatickém.

V hudebním oboru vyučujeme: hru na hudební nástroje, pěveckou hlasovou výchovu (včetně muzikálového zpěvu a zpívání na mikrofon).

Ve výtvarném oboru vyučujeme: kresbu, malbu, grafiku, keramiku, dekorativní činnosti, modelování, práci na hrnčířském kruhu.

V tanečním oboru vyučujeme: přípravnou hudebně pohybovou výchovu, taneční průpravu, základy klasického, lidového a moderního tance.

V dramatickém oboru vyučujeme: jevištní projev, rétoriku, techniku mluveného projevu, práci s textem včetně tvorby vlastních textů. Klademe přitom důraz na individualitu, osobnostní rozvoj žáka, rozvíjení tvořivosti, schopnost improvizace, komunikaci ve skupině.

Základní studium se dělí obvykle na dva cykly, z nichž první trvá 7 let a druhý 4 roky. Žáci v hudebním oboru navštěvují jednou týdně jednu vyučovací hodinu výuky hry na nástroj, jednu vyučovací hodinu hudební nauky a ve vyšších ročnících souborovou či komorní hru nebo komorní zpěv. Je možno studovat i hru na dva nástroje současně, či navštěvovat i další obor. Mimořádně nadaní žáci mohou být po domluvě s jejich zákonnými zástupci zařazeni do tzv. rozšířeného studia s vyšší hodinovou dotací. Ve výtvarném a tanečním oboru jsou týdně probíhají vyučovací lekce v trvání 2- 3 vyučovacích hodin.

ODDĚLENÍ HUDEBNÍHO OBORU:

 

HUDEBNÍ TĚLESA:

  • Komorní orchestr ZUŠ B. Jeremiáše
  • Smyčcový soubor Otakárek
  • Smyčcový soubor Jeremiášek
  • Dechový soubor
  • Kytarový soubor