Úplata za vzdělání

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

ZAKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA B. JEREMIÁŠE

Mgr. Michaela Hudečková
ředitelka ZUŠ B. Jeremiáše
Otakarova 43
370 01  České Budějovice
tel. 387 699 622
e-mail: hudeckova@zusbjcb.cz
mobil: 606 639 953


Směrnice o výši úplaty za vzdělávání v ZUŠ B. Jeremiáše, příspěvkové organizaci.

V souladu s § 123 odst. 4 zákona 561/2004Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji výši úplaty za vzdělávání v Základní umělecké škole B. Jeremiáše, Otakarova 43, České Budějovice, příspěvkové organizaci.
Vzdělávání v základní umělecké škole neposkytuje stupeň vzdělání a lze jej tedy poskytovat za úplatu, která je jediným příjmem
Základní umělecké školy B. Jeremiáše v Českých Budějovicích.
Podle vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání stanovuji výši úplaty pro školní rok 2020/2021 takto:
PŘÍPRAVNÉ STUDIUM, ZÁKLADNÍ STUDIUM I. a II. STUPNĚ, STUDIUM
S ROZŠÍŘENÝM POČTEM VYUČOVACÍCH HODIN:
 

 

  PŘÍPRAVNÉ STUDIUM, ZÁKL. STUDIUM I. a II. STUPNĚ, STUDIUM S ROZŠÍŘ. POČTEM VYUČ. HODIN

 

MĚSÍČNĚ

POLOLETNĚ

     

HUDEBNÍ OBOR - přípravné studium

340,-

1700,-

     

HUDEBNÍ OBOR - základní studium

340,-

1700,-

     

HUDEBNÍ OBOR - rozšířené studium

340,-

1700,-

     

VÝTVARNÝ OBOR - přípravné studium

330,-

1650,-

     

VÝTVARNÝ OBOR - základní studium

330,-

1650,-

     

TANEČNÍ OBOR - přípravné studium

300,-

1500,-

     

TANEČNÍ OBOR - základní studium

300,-

1500,-

     

LIT. - DRAM. OBOR - přípravné studium

310,-

1550,-

     

LIT. - DRAM. OBOR - základní studium

310,-

1550,-

     

 

  STUDIUM PRO DOSPĚLÉ

  Podle § 8, odst. 2 a) vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě studia na SŠ, VOŠ nebo konzervatoři

 

MĚSÍČNĚ

POLOLETNĚ

     

HUDEBNÍ OBOR - přípravné studium

340,-

1700,-

     

VÝTVARNÝ OBOR - přípravné studium

330,-

1650,-

     

TANEČNÍ OBOR - přípravné studium

300,-

1500,-

     

LIT. - DRAM. OBOR - přípravné studium

310,-

1550,-

     

 

  STUDIUM PRO DOSPĚLÉ

 Podle §8, odst. 2 b) vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání – u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a)

 

MĚSÍČNĚ

POLOLETNĚ

     

VŠECHNY OBORY

2000,-

10000,-

     

 

PŮJČOVNÉ ZA HUDEBNÍ NÁSTROJ ZA POLOLETÍ včetně prázdnin - pro žáky ZUŠ B. Jeremiáše

HUDEBNÍ NÁSTROJ - 300,-
POUZDRO NA NÁSTROJ - 100,-
SMYČEC - 100,-
KLÁVESY + STOJAN - 500,-
FLÉTNA + POUZDRO - 400,-
KYTARA + POUZDRO - 400,-

 
PŮJČOVNÉ ZA HUDEBNÍ NÁSTROJ ZA POLOLETÍ včetně prázdnin - pro cizí žáky v rámci vzájemné výpomoci (ZUŠ, konzervatoř, ...)

HUDEBNÍ NÁSTROJ - 1000,-

 

Úplata za pololetí se hradí většinou pololetně a je splatná dle § 8, odst. 4 vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání do 15. dne prvního měsíce příslušného období.

Úplatu na ZUŠ může ředitel snížit nebo prominout podle školského zákona č. 561/2004 Sb. v úplném znění po novele
§ 123, odst. 4.
 
Vrácení úplaty je možné podle vyhlášky č. 71/2005, §8, odst. 3 (vždy se jedná pouze o žáka, který ukončil na studium na ZUŠ).
 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 30. 4. 2020

 

V Českých Budějovicích dne 30.4.2020, Mgr. Michaela Hudečková, ředitelka školy